Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων

Ψηφίστηκε η έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).

Εφεξής και για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος και μέχρι 31-12-2021, για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) οποιουδήποτε οχήματος, καθορίζονται τα εξής:

 1. Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η (β**) σχετ. εγκύκλιος. Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) που έχουν εκδοθεί από τις Περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τη (β**) σχετ. εγκύκλιο ή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, χρησιμοποιούνται μέχρι 31-12-2021.
 2. Η ΚΕΚ εκδίδεται μηχανογραφικά μετά από τον έλεγχο που προβλέπεται στην (α*) σχετ. κοινή υπουργική απόφαση, σε δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ν.2052/92 (94 Α΄) όπως ισχύει και εκτυπώνεται σε σελίδα Α4 (χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις όσο αφορά την μορφή, την ποιότητα του χαρτιού, τις δικλείδες ασφαλείας κ.λπ.).

Στο εκδοθέν έντυπο ΚΕΚ αποτυπώνονται (πινακοποιημένα ή σε ελεύθερο κείμενο) κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι στοιχεία:

 1. Η Επωνυμία του ΚΤΕΟ ή του συνεργείου με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία, όπως: Όνομα – Διεύθυνση – Τηλέφωνο – Email – ΑΦΜ – ΔΟΥ
 2. Τα πληροφοριακά στοιχεία όσο αφορά την αναγνώριση του οχήματος: Αριθμός κυκλοφορίας – Αριθμός πλαισίου (VIN) - Τύπος οχήματος – Μοντέλο –Έτος κατασκευής/Ημερομηνία πρώτης  ταξινόμησης – Αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων (όπως διαπιστώνονται από οπτικό έλεγχο του οδομετρητή)
 3. Τύπος κινητήρα, σύστημα εξάτμισης (Με καταλύτη ή όχι)
 4. Είδος καυσίμου
 5. Τα στοιχεία του πελάτη (ιδιοκτήτη, κατόχου ή προσκομίζοντος το όχημα), όπως: Όνομα – Διεύθυνση – Τηλέφωνο κ.λπ.
 6. Η ημερομηνία που διενεργήθηκε ο έλεγχος, καθώς και η ημερομηνία λήξης της ΚΕΚ
 7. Οι τιμές των μετρηθέντων καυσαερίων όπως αυτές αντλούνται από τους αναλυτές καυσαερίων και ειδικότερα:
  1. Για τα βενζινοκίνητα οχήματα οι τιμές των μετρηθέντων ρύπων: CO (%) – HC (ppm) στο ρελαντί (στροφές/λεπτό 700 ~ 900) και σε υψηλές στροφές (στροφές ανά λεπτό 2500±300), καθώς και η τιμή του συντελεστή «λ» (για τα καταλυτικά οχήματα) σε υψηλές στροφές
  2. Για τα βενζινοκίνητα οχήματα που φέρουν ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλύτη τα στοιχεία για τον έλεγχο αυτού
  3. Για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα η τιμή του συντελεστή απορρόφησης K (m-1)
 8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων με την ένδειξη «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής», όπου αντίστοιχα διαπιστώνεται συμφωνία ή ασυμφωνία μεταξύ των μετρηθέντων ρύπων σε σχέση με τα νομοθετημένα όρια εκπομπής
 9. Τα στοιχεία του ελεγκτή ΚΤΕΟ ή του αντίστοιχου τεχνίτη οχημάτων συνεργείου που πραγματοποίησε τον έλεγχο, όπως: Ονοματεπώνυμο – Κωδικός Ελεγκτή (για ΚΤΕΟ) ή Αριθμός Μητρώου (για συνεργεία)

Η ανωτέρω Μηχανογραφική έκδοση της ΚΕΚ συνοδεύεται από την εκτύπωση του αναλυτή καυσαερίων (αποτύπωμα) όταν η εκτύπωση του αναλυτή δεν πραγματοποιείται απευθείας σε έντυπο Α4.

*α) Η με αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183/2007 (790 Β΄) κ.υ.α.: «Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπόμενων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων και των ορίων θολερότητας στα καυσαέρια των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων.»
**β) Η με Αριθμ. πρωτ. 36733/593/28-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΨΔ465ΧΘΞ-6Υ8) εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προμήθεια Εντύπων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για τις ανάγκες των Περιφερειών όλης της χώρας»


kek banner1

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin