ΚΤΕΟ: «Πειραγμένος χιλιομετρητής»

Ποιες είναι διαδικασίες ελέγχου, οι διορθώσεις, οι ποινικές κυρώσεις και… ποιος έχει δικαίωμα να επέμβει στον χιλιομετρητή του αυτοκινήτου;

Ένα σοβαρό πρόβλημα  στην μεταπώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που ακούγεται σαν «πειραγμένα χιλιόμετρα» έρχεται να φρενάρει η νέα υπουργική απόφαση που ορίζει τα σχετικά με την διαδικασία Τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ για τα οχήματα με ανακολουθία στο μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Με την νέα υπουργική απόφαση υπ. Αριθμ. 70959/767 καταργείται η αυτεπάγγελτη διαδικασία ποινικών κυρώσεων, από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε περίπτωση που θα διαπιστώσουν εμφανή παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Τι γίνεται αν διαπιστωθεί ανακολουθία του μετρητή χιλιόμετρων;

 1. Σε κάθε έλεγχο οχήματος σε ΚΤΕΟ ελέγχεται η ένδειξη του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων που εμφανίζεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

  Όπου προκύπτει ότι ο αριθμός χιλιομέτρων είναι μικρότερος από τον αριθμό χιλιομέτρων που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων), σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο ΔΤΕ.

 2. Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγματοποιείται με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων, που υπολογίζονται ανά μήνα σε:
  1. πεντακόσια (500) χιλιόμετρα για τις μοτοσικλέτες,
  2. χίλια (1.000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Ι.Χ. οχήματα,
  3. τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόμετρα για φορτηγά και λεωφορεία οχήματα και
  4. πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Δ.Χ. οχήματα.

Ποια θα είναι η διορθωμένη ένδειξη – βεβαίωση διόρθωσης  που θα πάρει ο ιδιοκτήτης για να διορθώσει τα χιλιόμετρα;

Η διορθωμένη ένδειξη που πρέπει να φαίνεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει όταν, στην ένδειξη του μετρητή που αναγράφεται στο ΔΤΕ που εκδόθηκε από το ΚΤΕΟ κατά τον αμέσως προηγούμενο έλεγχο (πριν την παραποίηση) προστεθούν:

 1. τα τεκμαρτά χιλιόμετρα του διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ των δύο ελέγχων (πριν και μετά την παραποίηση) και
 2. το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει ο μετρητής από τον έλεγχο μετά την παραποίηση μέχρι τον τελευταίο χρονικά έλεγχο που αυτή διαπιστώθηκε.

Το ΚΤΕΟ χορηγεί στον προσκομίζοντα το όχημα βεβαίωση (όχι χειρόγραφη), η οποία υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο του οχήματος ελεγκτή και από τον Τεχνικό Διευθυντή του ΚΤΕΟ, στην οποία καταγράφεται:

 1. η αλληλουχία των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί και καταγραφεί σε κάθε έλεγχο,
 2. ο υπολογισμός των τεκμαρτών χιλιομέτρων,
 3. το άθροισμα των διανυθέντων και των τεκμαρτών χιλιομέτρων, τιμή στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη.

Ποιος τεχνίτης έχει δικαίωμα διόρθωσης των χιλιομέτρων;

Η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων διενεργείται από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄), σε συνεργείο του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄) τοποθέτησης, επισκευών και ρυθμίσεων ταχογράφων, ταξιμέτρων και διαφόρων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων.

Μετά τη διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η προσκομισθείσα βεβαίωση σφραγίζεται και υπογράφεται από τον τεχνίτη οργάνων που πραγματοποίησε την διόρθωση.

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης, όπως συμπληρώθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη, φυλάσσεται στο συνεργείο που πραγματοποιήθηκε η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Στη συνέχεια το όχημα υποβάλλεται σε επανέλεγχο σε ΚΤΕΟ, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης που αφορά την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Αν δεν επιδειχθεί η παραπάνω βεβαίωση στο ΚΤΕΟ, δεν διενεργείται ο επανέλεγχος του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

Εφόσον ο επανέλεγχος είναι επιτυχής, στο εκδιδόμενο ΔΤΕ και στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. …/…/…».

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης, όπως συμπληρώθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη, φυλάσσεται  και  από το ΚΤΕΟ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ανακολουθίας των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, είτε σε σχέση με την ένδειξη του αμέσως προηγούμενου ελέγχου είτε με παλαιότερου, εκτυπώνονται αυτόματα από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΚΤΕΟ στο ΔΤΕ, όλες οι ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (Αριθμός ΔΤΕ - Ημερομηνία - Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων) από το ιστορικό του τεχνικού ελέγχου του οχήματος, καθώς και η προαναφερόμενη παρατήρηση για τη διόρθωση χιλιομέτρων.

Τι γίνεται σε περίπτωση αντικατάστασης ή μηδενισμού χιλιομετρητή;

Στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστωθεί ότι έχει γίνει μηδενισμός και επανεκκίνηση της καταγραφής του αριθμού των χιλιομέτρων (ή των μιλίων) ή αντικατάσταση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με άλλον, δεν σημειώνεται σοβαρή έλλειψη και στον χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται: «Επανεκκίνηση καταγραφής χιλιομέτρων (μιλίων)» ή «Αντικατάσταση μετρητή χιλιομέτρων (μιλίων)», αντίστοιχα. Η ανωτέρω παρατήρηση επαναλαμβάνεται σε κάθε μεταγενέστερο έλεγχο.

Προσοχή

Η αντικατάσταση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών ήτοι απόδειξη, ή τιμολόγιο αγοράς και τοποθέτησής του.

Αντίγραφα των ανωτέρω παραστατικών διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Ο έλεγχος πιθανής παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (μιλίων) εξακολουθεί να ισχύει.

Πως γίνεται η ποινική δίωξη;

Η νέα υπουργική απόφαση τροποποιεί την υπ αριθμ. 19111/192 και ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή με εξουσιοδότηση του αυτός που προσκομίζει  το όχημα, θα υποβάλει στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία δηλώνει αν επιθυμεί ή όχι τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η Υπεύθυνη Δήλωση και η εξουσιοδότηση θα διατηρούνται στο ο του ΚΤΕΟ για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση που από την παραπάνω  διαδικασία προκύπτει η επιθυμία για επιβολή ποινικών κυρώσεων, τότε το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αντίγραφο της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης και ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ, προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 9 και στην παρ. 2 του άρθρου 17 της οικ. 49372/3352/2017 ΦΕΚ 2726 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις. Οποιαδήποτε ενέργεια προκύπτει από την ανωτέρω υπηρεσία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για τις περιπτώσεις που στα ΚΤΕΟ κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η οποία σύμφωνα με την διερεύνηση του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέτρων ανά τεχνικό έλεγχο, έχει συντελεστεί την προηγούμενη 5ετία από την ισχύ της σχετικής απόφασης

Από πότε αρχίζει η εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης

Η ισχύς της σχετικής απόφασης αρχίζει στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα σχόλια του «Συνεργείου»

Η σχετική υπουργική απόφαση φαίνεται προς την σωστή κατεύθυνση να επιχειρεί να βάλει τέλος στην απάτη των «πειραγμένων» χιλιομέτρων.   

 • Δυσκολία ή ίσως και αδυναμία θα υπάρξει στην επαναφορά των πραγματικών– τεκμαρτών χιλιομέτρων από τον τεχνίτη οργάνων.
 • Η όποια αλλαγή χιλιομέτρων είναι σημαντικά δύσκολή σε κάποια οχήματα ενώ  απαιτεί εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό που πολύ πιθανόν να μην διαθέτουν οι Έλληνες τεχνίτες αφού πολλά οχήματα έρχονται σαν εισαγόμενα μεταχειρισμένα  και η όποια αλλαγή χιλιομέτρων δεν έγινε στην Ελλάδα.
 • Η αποκλειστική διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων και σε συνεργείο τοποθέτησης, επισκευών και ρυθμίσεων ταχογράφων, ταξιμέτρων και διαφόρων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα αφού στην πραγματικότητα η επίσημη αντιπροσωπεία που πιθανόν να έχει λύση μένει εκτός από την νομοθετική ρύθμιση.
 • Ο αριθμός των εξουσιοδοτημένων συνεργείων οργάνων είναι σημαντικά μικρός, ανύπαρκτος ίσως σε πολλές περιοχές της επαρχίας με αποτέλεσμα την όποια ταλαιπωρία.
 • Στο «παιχνίδι» θα μπορούσε να είναι και ο ηλεκτροτεχνίτης χωρίς πρόβλημα αφού ο ν. 1575/85  του δίνει το δικαίωμα όπως ρητά αναφέρεται «Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάστασης των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων»  να εκτελεί και αυτή την εργασία.
 • Αυτό θα διευκόλυνε μεγάλο αριθμό συνεργείων αλλά και αντιπροσωπειών να ασχοληθούν με το σχετικό θέμα διευκολύνοντας τον καταναλωτή και βοηθώντας στην καλύτερη εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης.
 • Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χιλιομετρητής αυτοκινήτου δεν αποτελεί κάποιο πρόσθετο εξοπλισμό στο αυτοκίνητο όπως ο ταχογράφος, είναι μέρος συστήματος του οχήματος και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης από κάθε νόμιμο συνεργείο, με δυνατότητα χορήγησης αντίστοιχης «Βεβαίωσης» με υπογραφή του τεχνίτη και του συνεργείου όπου έγινε η όποια διόρθωση.

Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ

του Γ. Καπετανάκη

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin