Πανελλαδικές εξετάσεις 2023: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης - Θέματα και απαντήσεις

Θέματα και απαντήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων – εσπερινών επαγγελματικών λυκείων - Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και  κατανοητά για τους διαβασμένους μαθητές , ήταν τα φετινά θέματα  των  πανελλαδικών  εξετάσεων,  στα οποία εξετάσθηκαν την Πέμπτη 15 Ιουνίου οι μαθητές των ημερησίων και  εσπερινών  επαγγελματικών λυκείων.

Τα θέματα και οι απαντήσεις τους από το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ, αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ A

Ερώτηση: Α1

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.

α. Μία από τις κύριες αιτίες υπερκατανάλωσης λαδιού του κινητήρα είναι το μεγάλο ιξώδες.
β. Ο υπερσυμπιεστής χρησιμοποιεί τα καυσαέρια για να μειώσει την πίεση του εισερχόμενου αέρα.
γ. Ο θάλαμος καύσης ή ο χώρος καύσης είναι ο χώρος που ορίζεται από τα τοιχώματα του κυλίνδρου, την κυλινδροκεφαλή και το επάνω μέρος του εμβόλου.
δ. Η σχέση μετάδοσης από τον στροφαλοφόρο στον εκκεντροφόρο άξονα για τους 4‐χρονους κινητήρες είναι 1:2.
ε. Ο διακλαδωτήρας ή μπεκιέρα (για τον πολλαπλό ψεκασμό) είναι ο σωλήνας διανομής του καυσίμου, που αποθηκεύει και εξασφαλίζει την ίδια πίεση για κάθε μπεκ.
(Μονάδες 15)

Απάντηση Α1:

α. Λάθος (σελ.177, ΜΕΚ Ι)
β. Λάθος (σελ.208,ΜΕΚ ΙΙ)
γ. Σωστό (σελ. 247, ΜΕΚ Ι)
δ. Λάθος (σελ.113, ΜΕΚ Ι)
ε. Σωστό (σελ.73, ΜΕΚ ΙΙ)


Ερώτηση: Α2.

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το κύκλωμα έγχυσης του καυσίμου ενός πετρελαιοκινητήρα. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α  (βλέπε σχήμα)  

panelladikes mek 2023 2  

ΣΤΗΛΗ Β

α. Αντλία έγχυσης

β. Αντλία τροφοδοσίας

γ. Εγχυτήρας

δ. Δεξαμενή καυσίμου

ε. Σωλήνες επιστροφής καυσίμου

στ. Βασικό φίλτρο

(Μονάδες 10)

Απάντηση:  Α2.

(σελ.256, ΜΕΚ Ι) 1. στ, 2. γ, 3. δ, 4. β, 5. α, περισσεύει το ε, σωλήνες επιστροφής καυσίμου   


ΘΕΜΑ Β

Ερώτηση: Β1

α) Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν).
Λέξεις που δίνονται: εκτόνωση, μειονέκτημα, εξωτερικός, συμπίεση, εσωτερικός, πλεονέκτημα

1. Στην περίπτωση της προπορείας, η διαδικασία ρύθμισης της γωνίας της, σύμφωνα με την προδιαγεγραμμένη από τον κατασκευαστή γωνία,  ονομάζεται …………………… χρονισμός (μον. 1).
2. Το πιο σημαντικό …………………… του δοχείου διαστολής είναι το γεγονός ότι εξαλείφει την περίπτωση δημιουργίας φυσαλίδων αέρα στο σύστημα ψύξης (μον. 1).
3. Η φάση, κατά την οποία το έμβολο αυξάνει τον όγκο του αερίου μέσα σε έναν κύλινδρο, ονομάζεται ……………………, και είναι η φάση εκείνη, κατά την οποία μειώνεται η πίεση και παράγεται έργο (μον. 1).

β) Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις ιδιότητες των λιπαντικών των κινητήρων (μον. 12).

(Μονάδες 15)

Απάντηση:  Β1

α) 1. Εξωτερικός (σελ.150, ΜΕΚ Ι)
    2. Πλεονέκτημα (σελ.196, ΜΕΚ Ι)
    3. Εκτόνωση (σελ.56, ΜΕΚ Ι)

β) Οι ιδιότητες των λιπαντικών των κινητήρων είναι:

1. Δείκτης ιξώδους (SAE)
2. Αντοχή στην οξείδωση
3. Απορρυπαντικότητα - Διασκορπισμός
4. Θερμοκρασία ανάφλεξης
5. Ειδική θερμότητα
6. Ειδικό βάρος (σελ.166-168, ΜΕΚ Ι)


Ερώτηση: Β2 

α) Τι αποτυπώνεται στο σπειροειδές διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας 4‐χρονου βενζινοκινητήρα (μον. 6);
β) Όταν ο εκκεντροφόρος άξονας είναι στα πλάγια και οι βαλβίδες στην κυλινδροκεφαλή (επικεφαλής), υπάρχει ένας πλήρης κινηματικός μηχανισμός. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα εξαρτήματα αυτού του μηχανισμού (μον. 4).
(Μονάδες 10)

Απάντηση Β2

α) Στο σπειροειδές διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας 4-χρονου βενζινοκινητήρα αποτυπώνονται:

1) οι διαδικασίες του κινητήρα σε δύο περιστροφές του στροφαλοφόρου άξονα
2) τα σημεία στα οποία ανοίγουν και κλείνουν οι βαλβίδες

β) Τα εξαρτήματα του κινηματικού μηχανισμού των βαλβίδων όταν αυτές είναι στην κυλινδροκεφαλή και ο εκκεντροφόρος στα πλάγια είναι:

1) το ωστήριο ή ποτηράκι
2) η ωστική ράβδος ή καλάμι
3) το ζύγωθρο ή κοκοράκι
4) ο πληκτροφορέας ή πιανόλα (σελ. 104, ΜΕΚ Ι)


ΘΕΜΑ Γ

Ερώτηση: Γ1.

α) Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα μέρη του στροφαλοφόρου άξονα (μον.5).
β) Ποιους ελέγχους περιλαμβάνει η ζυγοστάθμιση του στροφαλοφόρου άξονα (μον. 4) και τι ελέγχεται στην κάθε περίπτωση (μον. 6);
Μονάδες 15

Απάντηση Γ1.

α) Τα μέρη του στροφαλοφόρου άξονα είναι:

1) τα κομβία ή στροφείς βάσης
2) τα κομβία διωστήρων ή μπιελών
3) οι βραχίονες ή κιθάρες
4) οι αγωγοί λαδιού
5) τα αντίβαρα (σελ.93, ΜΕΚ Ι)

β) Η εργασία της ζυγοστάθμισης του στροφαλοφόρου άξονα περιλαμβάνει δύο ελέγχους:

α) την στατική ζυγοστάθμιση και
β) την δυναμική ζυγοστάθμιση

Στην στατική ζυγοστάθμιση ελέγχεται αν το κέντρο βάρους του στροφαλοφόρου άξονα βρίσκεται επάνω στον άξονα περιστροφής του.
Ο στροφαλοφόρος άξονας τοποθετείται επάνω σε δύο ισομεγέθεις βάσεις τύπου U, όπου μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Κάθε φορά που δίνεται στον άξονα μία ώθηση, ώστε να περιστραφεί, θα πρέπει να σταματά σε διαφορετική, πάντα, θέση.

Στην δυναμική ζυγοστάθμιση ελέγχεται αν οι δυνάμεις που ενεργούν επάνω του είναι ίσες και αντίθετες με αυτές που δημιουργούνται από τα αντίβαρα.

Ο στροφαλοφόρος άξονας τοποθετείται επάνω σε ειδική μηχανή και ελέγχεται αν οι δυνάμεις που ενεργούν επάνω του είναι ίσες και αντίθετες με αυτές που δημιουργούνται από τα αντίβαρα. Αυτό γίνεται, για να μη δημιουργούνται ζεύγη δυνάμεων και, επομένως, στρεπτικές ροπές. Τα αντίβαρα κατασκευάζονται βαρύτερα, αρχικά, και στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία της δυναμικής ζυγοστάθμισης, αφαιρείται υλικό, μέχρις ότου εξουδετερωθούν οι δυνάμεις αδράνειας. (σελ.94-95 ΜΕΚΙ) (μον.6)


Ερώτηση: Γ2

Τι μπορεί να προκαλέσει το κακό φιλτράρισμα του καυσίμου στις μηχανές Diesel;
(Μονάδες 10)

Απάντηση Γ2.

Γ2.Το κακό φιλτράρισμα του καυσίμου μπορεί να προκαλέσει:
α) μείωση της απόδοσης της μηχανής
β) δυσκολίες στην εκκίνηση
γ) αυξημένη κατανάλωση
δ) ανεπιθύμητες διαρροές στους εγχυτήρες
ε) ανωμαλίες στον ρυθμό περιστροφής της μηχανής
(σελ.258, ΜΕΚ Ι)


ΘΕΜΑ Δ

Ερώτηση: Δ1

Ο διωστήρας μίας πετρελαιομηχανής μεταβιβάζει μία δύναμη F = 4KN, η οποία, ως προς τον άξονα του στροφαλοφόρου, προκαλεί ροπή M = 800Nm, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να υπολογιστεί η γωνία φ σε μοίρες.

Δίνονται:

  • Η απόσταση L = 0,4m
  • Ο πίνακας ημιτόνων των γωνιών

 

Ημίτονο (sinφ)  

Γωνία φ (σε μοίρες)

0,342

0,423

0,500

0,574

0,622

20ο

25ο

30ο

35ο

40ο

panelladikes mek 2023 1

Μονάδες 8


Απάντηση Δ1.

Για να υπολογίσουμε την γωνία φ θα πρέπει να βρούμε την απόσταση d και να εφαρμόσουμε την τριγωνομετρική σχέση ορισμού του ημιτόνου. Έτσι λοιπόν:

Μ = F*d ⇒ d = Μ/F ⇒ d = 800 Nm / 4000N ⇒ d = 0,2 m

Από την τριγωνομετρική σχέση του ημιτόνου έχουμε:

sinφ = d/L = 0,2 m/0,4 m = 1/2 = 0,5 άρα σύμφωνα με τον πίνακα η γωνία φ = 30ο


Ερώτηση: Δ2

Σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, η πλατφόρμα ανύψωσης έχει μηχανική ισχύ P = 1.000W. Θέλουμε να ανυψώσουμε ένα αυτοκίνητο μάζας m σε ύψος h = 2m και σε χρόνο t = 20s.

α) Να υπολογίσετε τη μάζα m του αυτοκινήτου (μον. 9).
β) Σε περίπτωση που θέλουμε να ανυψώσουμε ένα διαφορετικό αυτοκίνητο του οποίου η μάζα m' είναι μεγαλύτερη κατά 500Kg από το προηγούμενο

αυτοκίνητο, στον ίδιο χρόνο και στο ίδιο ύψος, να υπολογίσετε την απαιτούμενη ισχύ P' που θα πρέπει να έχει η πλατφόρμα (μον. 8).
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2
Μονάδες 17

Απάντηση Δ2.

α)
P = W/t ⇒ W = P * t ⇒  W = 1000W * 20sec ⇒ W = 20.000 J

W = B * h ⇒ B = W/h ⇒ B= 20.000 J/ 2 m ⇒ Β = 10.000 N

B = m * g ⇒ m = B/g ⇒ m= 10.000 N/ 10 m/sec2m= 1000 kg

β)
m’ = m + 500kg ⇒ m’ = 1000kg + 500kg ⇒ m’ = 1500kg

B’ = m’ * g ⇒ B’ = 1500kg * 10 m/sec2 = 15.000N

W’ = B’* h ⇒ W’ = 15.000N * 2m ⇒ W’ = 30.000 J

P’ = W/t ⇒ P’ = 30.000J/20sec ⇒ P’ = 1500W

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin