Μαθητεία: Το νέο σύστημα πιστοποίησης

Σε ισχύ το νέο σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Δημοσιεύτηκε η υπ  Αριθ. 90050/Υ2/4 Ιουνίου 2018 σχετικά με  την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Εξεταστική Επιτροπή

Σύμφωνα με την σχετική υπ. απόφαση ορίζεται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) η οποία θα έχει και την ευθύνη διεξαγωγής των πιστοποιήσεων.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/ 2013, όπως ισχύει, η οργάνωση και η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ανατίθεται στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 όπως ισχύει.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), διακρίνονται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους της εκπαίδευσης τους και διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο με θέματα που αντλούνται από ισχύοντα Κατάλογο Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης αντίστοιχης ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης.

2. Ο ισχύον Κατάλογος Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης κάθε ειδικότητας Ε.ΠΑ.Λ., χωρίς τις υποδείξεις των ορθών απαντήσεων στις ερωτήσεις και χωρίς τα κριτήρια με βάση, τα οποία θεωρείται επιτυχής η εκτέλεση των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
αυτό, αναρτάται πριν από τη διεξαγωγή των αντίστοιχων εξετάσεων στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, οι οποίοι/ες ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα του Καταλόγου των Θεμάτων κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

3. Στις εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν ο/η υποψήφιος/α κατέχει και είναι ικανός/η να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησε από το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

4. Υποψήφιοι/ες που απέτυχαν και στους δύο τύπους εξετάσεων (Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους) μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται για όσο χρονικό διάστημα παρέχεται το Πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της ειδικότητας που παρακολούθησαν, υποβάλλοντας νέα αίτηση συμμετοχής με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

5. Υποψήφιοι/ες που πέτυχαν στον έναν από τους δύο τύπους εξετάσεων (Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους) κατοχυρώνουν την επιτυχία τους στο μέρος αυτό, εφόσον προσέλθουν στις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους του Προγράμματος Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της ειδικότητας που παρακολούθησαν.

6. Υποψήφιοι/ες των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5 για να συμμετάσχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης υποχρεούται να υποβάλλουν νέα αίτηση συμμετοχής με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας Επαγγελματικής

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)  εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ., επικυρώνονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το πτυχίο εκδίδεται άπαξ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τυπώνεται σε ειδικό χαρτί σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και υπογράφεται από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο του Οργανισμού.

Δείτε ολόκληρη την υπ. απόφαση εδώ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter