Οι Ηλεκτροτεχνίτες οι κερδισμένοι της "Ηλεκτροκίνησης";

•    Τί  γίνεται όμως με τους Μηχανοτεχνίτες και τις άλλες ειδικότητες - Διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων και Τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων;
•    Γιατί έμειναν έξω από το παιχνίδι ενώ όλες οι νομοθετικές διατάξεις μέχρι σήμερα τους συμπεριελάμβαναν επαγγελματικά στις διαδικασίες ανακύκλωσης των μπαταριών;

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 357484 - 15 Νοεμβρίου 2022, εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών οι Ηλεκτροτεχνίτες είναι οι επαγγελματίες που θα   αναλαμβάνουν, με προϋποθέσεις εκπαίδευσης,  την διαχείριση των μπαταριών των οχημάτων υψηλής τάσης, δηλαδή τόσο των υβριδικών όσο και των ηλεκτρικών οχημάτων. Μία εγκύκλιος όμως η οποία δεν φαίνεται να στηρίζεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανοτεχνιτών και των ηλεκτροτεχνιτών όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. 

Η εγκύκλιος

Αναλυτικά λοιπόν στην σχετική εγκύκλιο με θέμα "Διαχείριση συσσωρευτών (μπαταριών) οχημάτων υψηλής τάσης", αναφέρεται:

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, αναφορικά με τη διαχείριση των συσσωρευτών (μπαταριών) των οχημάτων υψηλής τάσης, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Οι ηλεκτροτεχνίτες της παρ. (β) του άρθρου 5 του ν. 1575/1985 (Α΄ 207) που διαχειρίζονται σήμερα τις μπαταρίες των συμβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, έχουν το δικαίωμα διαχείρισης των συσσωρευτών (μπαταριών) των οχημάτων υψηλής τάσης εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την
διαχείριση αυτών. Μετά την εκπαίδευσή τους εκδίδεται βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να τηρείται στο αρχείο του συνεργείου, και να επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου.

Ο ανωτέρω τεχνίτης είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία επί των συσσωρευτών (μπαταριών) οχημάτων υψηλής τάσης και για την παράδοση του συσσωρευτή στο νομίμως λειτουργούν Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης  υπογράφοντας κατάλληλο αίτημα παράδοσης. Το αίτημα παράδοσης συνοδεύεται από δήλωση στην οποία θα  αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή (μπαταρία), η κατάσταση του (used / χρησιμοποιημένη - τέλος κύκλου ζωής, damaged / ελαττωματική ή critical / σε κρίσιμη  κατάσταση), αλλά και η  διαθέσιμη  συσκευασία του. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του χρησιμοποιημένου συσσωρευτή προδιαγράφονται από τον ν. 4819/2021 (Α΄ 129), την υπ’ αρ. 194135/2021 (Β΄ 3407) κ.υ.α. και την υπ’ αρ. 41624/2057/Ε103/2010 (Β΄ 1625) κ.υ.α. όπως εκάστοτε ισχύει.

Γιατί έμειναν έξω οι μηχανοτεχνίτες;

Όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο φαίνεται ότι οι ηλεκτροτεχνίτες επειδή διαχειρίζονται σήμερα τις μπαταρίες των συμβατικών αυτοκινήτων,  σύμφωνα με την παρ. (β) του άρθρου 5 του ν. 1575/1985 (Α΄ 207) αποκτούν και το δικαίωμα διαχείρισης των μπαταριών των οχημάτων υψηλής τάσης. Το άρθρο 5 όμως του του ν. 1575/1985 (Α΄ 207) όπως το γνωρίζαμε δεν ισχύει, έχει τροποποιηθεί για τους μηχανοτεχνίτες και τους ηλεκτροτεχνίτες δίνοντας το δικαίωμα αντικατάστασης των μπαταριών των συμβατικών αυτοκινήτων και στους μηχανοτεχνίτες.

Τί αναφέρει η τελευταία νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανοτεχνιτών και των ηλεκτροτεχνιτών σχετικά με τις συμβατικές μπαταρίες;

Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι με τον νόμο υπ’ αριθμ. 3534 ΦΕΚ 40Α 23/2/2007 στο Άρθρο 20 - Ρυθμίσεις για συνεργεία εξυπηρέτησης οχημάτων και στην παράγραφο 3 συγκεκριμένα αναφέρεται:

3. Τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, ανάφλεξης, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και ελαστικών και της ζυγοστάθμισης και ευθυγράμμισης αυτών και της εξαγωγής και επανατοποθέτησης αερόσακων αεροθαλάμων), πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, καθώς και πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair κ.λπ.) και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπως και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών.

β) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών, των πάσης φύσε− ως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair κ.λπ.) και γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών.»

Συμπερασματικά λοιπόν με την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας επαγγελματικό δικαίωμα στην συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών των συμβατικών οχημάτων έχουν και οι μηχανοτεχνίτες.

Ποιος έχει δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο για την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της μπαταρίας;

Όπως αναφέρεται στον νόμο υπ’ αριθμ. 4710 ΦΕΚ 142Α-23/7/2020 σχετικά με την  "Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις" επαγγελματικό δικαίωμα να αφαιρούν και να επανατοποθετούν την μπαταρία σε ένα όχημα υψηλής τάσης, να αναλαμβάνουν την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της μπαταρίας έχουν όλες οι ειδικότητες τεχνιτών που έχουν κάνει επέκταση της επαγγελματικής τους άδειας τους σε «Τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2».

Αναφέρεται λοιπόν στο Άρθρο 29 - Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης, ότι:

«Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2», είναι ο τεχνίτης που γνωρίζει και ελέγχει τη διακοπή της τροφοδοσίας τάσης σε συστήματα υψηλής τάσης και ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης έναντι επανενεργοποίησης. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2 γνωρίζει να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την μπαταρία σε ένα όχημα υψηλής τάσης, αναλαμβάνει την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της μπαταρίας και διαθέτει τη γνώση και την ικανότητα να θέτει το σύστημα υψηλής τάσης εκ νέου σε λειτουργία με ασφάλεια. Έχει την ευθύνη για όλες τις εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης και διενεργεί αυτόνομα εργασίες σε αυτά, είτε φέρουν είτε δεν φέρουν τάση.

Όπως φαίνεται λοιπόν «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2» είναι αυτός που διαχειρίζεται τις μπαταρίες υψηλής τάσης και όχι ο ηλεκτροτεχνίτης.

Και τέλος ποιος είναι ο "Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2" που μπορεί να διαχειρίζεται τις μπαταρίες υψηλής τάσης;

Όπως αναφέρεται στον ίδιο νόμο 4710 ΦΕΚ 142Α-23/7/2020 δικαίωμα επέκτασης της επαγγελματικής τους άδειας σε άδεια Τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 ή και 2 έχουν

•    ο μηχανοτεχνίτης,  
•    ο ηλεκτροτεχνίτης,
•    ο διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων &
•    ο τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων.

Σχετικά λοιπόν αναφέρεται στο Άρθρο 62 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις, ότι:

Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επέκταση του αντικειμένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α΄ (μηχανοτεχνίτης) και β΄ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α΄ (διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων) και β΄ (τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985 (Α΄207), προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης ως τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2.

Συμπεράσματα

Όπως φαίνεται από την σχετική νομοθεσία που παραθέτουμε, δικαίωμα διαχείρισης των συσσωρευτών (μπαταριών) των οχημάτων υψηλής τάσης θα έπρεπε να έχουν μόνο οι "Τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2" με επαγγελματική άδεια Μηχανοτεχνίτη, Ηλεκτροτεχνίτη, διπλωματούχου μηχανικού οχημάτων και τεχνολόγου μηχανικού οχημάτων.

Αδιανόητο και αβάσιμο νομικά το σκεπτικό της σχετικής εγκυκλίου του ΥΜΕ να έχουν δικαίωμα στην διαχείριση των μπαταριών υψηλής τάσης μόνο οι ηλεκτροτεχνίτες και όχι οι "Τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2" όπως προβλέπεται νομοθετικά.

Επίσης ενώ γίνεται αναφορά περί "εκπαίδευσης" των ηλεκτροτεχνιτών δεν υπάρχει καμία νομοθετημένη αναφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ύλη εκπαίδευσης, στις εκπαιδευτικές δομές, στους εκπαιδευτές, στην πιστοποίηση και στην έκδοση βεβαίωσης των τεχνιτών.
Σε ποια "εκπαίδευση" λοιπόν γίνεται αναφορά.

Μήπως η σχετική εγκύκλιος στην προσπάθεια του ΥΜΕ να υιοθετήσει κάποιες "Fast track" διαδικασίες καταπατά επαγγελματικά δικαιώματα άλλων επαγγελματικών ομάδων και νομοθετικές διατάξεις, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των εμπλεκομένων και παραβλέποντας την σοβαρότητα της εκπαίδευσης και των άλλων διαδικασιών καθώς και ατομικών μέσων ασφάλειας;      

Εύλογα λοιπόν θα περιμένουμε μια διορθωτική εγκύκλιο από πλευράς Υπουργείου Μεταφορών η οποία θα στοιχειοθετείται νομοθετικά και δεν θα στηρίζεται σε υποθετικούς συνειρμούς.

Του Γ. Καπετανάκη

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin