Μητρώο Εποπτών Κ.Τ.Ε.Ο.

Τάξη στον Τεχνικό Έλεγχο του «παρασκηνίου» των ΚΤΕΟ επιχειρεί να βάλει το ΥΜΕ με την δημιουργία ενός ελεγκτικού μηχανισμού και την ίδρυση του Μητρώου Εποπτών Κ.Τ.Ε.Ο.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εποπτών Κ.Τ.Ε.Ο. για τις ανάγκες της κεντρικής εξ αποστάσεως εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των:

  1. όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) και
  2. κείμενων διατάξεων επί των διενεργούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες τεχνικών ελέγχων οχημάτων.

 

  1. Στο Μητρώο δύνανται να εγγραφούν διπλωματούχοι και τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και άλλες ειδικότητες με συναφή επαγγελματικά δικαιώματα, που διαθέτουν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά από αίτησή τους και κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που λαμβάνει την απαιτούμενη δημοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και η οποία προσδιορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των συμμετεχόντων, τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο Μητρώο και τον τρόπο επιλογής των οργάνων αξιολόγησής τους, ώστε να τηρούνται η αξιοκρατία και η διαφάνεια.

  2. Για την ένταξή τους στο Μητρώο οι υποψήφιοι οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης.
  3. Οι επόπτες - μέλη του Μητρώου Εποπτών Κ.Τ.Ε.Ο. λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην εποπτεία των Κ.Τ.Ε.Ο.

  4. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Μητρώου Εποπτών που τυγχάνουν επεξεργασίας, τηρούνται σε ειδική βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα των μελών τηρούνται για όσο χρόνο το μέλος είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη διαγραφή του από αυτό για οποιονδήποτε λόγο. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, εκτός εάν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία, οπότε το υλικό διατηρείται μέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών, με τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tagged under

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin