Μπαγαζιέρες με Κρατικές πινακίδες - Όλες οι διαδικασίες για την έκδοσή τους

Όλα τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2, περιλαμβανομένων και των οχημάτων ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων υποχρεούνται μέχρι τις 18/12/2023 να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας και κρατική πινακίδα σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση

Μετά από τις τρεις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις ένα δύσκολα κατανοητό νομοθετικό πλαίσιο έχει παγιωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο. Στην συνέχεια όσο πιο συνοπτικά γίνεται δίνονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99) ισχύει:

1. Για τα οχήματα των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) Το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και
β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά οχήματα.

2. Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

2.1. Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:
α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.
β) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια.
γ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

2.2. Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα:
α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.
β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος.

2.3. Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα:
α) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16823/78 (Β’ 524) υπουργική απόφαση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.
β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σχετική Νομοθεσία: 2805/2021 (99B), 292015/2021 (4966/B) & 5771/2023 (107/B)

1) Το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης/δήλωση μηχανικού (μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία σφραγίζει αντίγραφο του σημειώματος ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα το ρυμουλκούμενο.

2) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

3) Τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480ρ, διαστάσεων 7x10 cm, ούτως ώστε στις δύο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (αν υπάρχει),

4) Αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος). Ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (είτε εγχάρακτος στο πλαίσιο του οχήματος είτε και επί του πινακιδίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν του ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης. Η ταυτοποίηση αυτή γίνεται μέσω του αποτυπώματος ή/ και των αντίστοιχων φωτογραφιών.

Για τα οχήματα Ο2 εάν δεν διαθέτουν έγκριση τύπου, τότε θα πρέπει για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας να υποβληθεί τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου Δ της ΣΤ-29900/77 κανονιστικής απόφασης (Β' 1318) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει αριθμό Πρωτοκόλλου και απευθύνεται σε μηχανικό που χαράζει νέο 17 ΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Στη συνέχεια ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ εκ νέου:
α) Βεβαίωση μηχανικού ότι χάραξε τον νέο αριθμό αναγνώρισης.
β) Νέες έγχρωμες φωτογραφίες, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480ρ, διαστάσεων 7x10 cm, στις οποίες φαίνεται ο νέος εγχάρακτος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (θα πρέπει να φαίνεται η διακριτή γραφή του υπάρχοντος αριθμού αναγνώρισης).
γ) Το νέο αποτύπωμα του εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του σχήματος.
δ) Νέο πινακίδιο.
στ) Τέλη αδείας. Για τα οχήματα O1 παράβολο 30 € & για τα οχήματα O2, O3, O4 παράβολο 75€

Θέση σε κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο για μεταφορά εμπορευμάτων

Η θέση σε κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο για μεταφορά εμπορευμάτων από φορτηγά Δημόσιας (ΦΔΧ) ή Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) είναι δυνατή εφόσον βρίσκεται ή τίθεται σε κυκλοφορία, στο όνομα του κατόχου του ελκόμενου οχήματος, έλκον όχημα κατάλληλο για την έλξη του. Η κυκλοφορία του έλκοντος χωρίς το ελκόμενο επιτρέπεται. Για τη θέση σε κυκλοφορία ανεξάρτητων ελκόμενων οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 49/1968 (Α' 294), όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α' 84) και της υπ' αρ. Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης (Β' 707).

Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του ελκόμενου οχήματος, στη θέση των παρατηρήσεων, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του έλκοντος οχήματος βάσει του οποίου τέθηκε σε κυκλοφορία. Οι άδειες κυκλοφορίας των ελκόμενων οχημάτων επανεκδίδονται σε περίπτωση αντικατάστασης του έλκοντος οχήματος βάσει του οποίου έχουν τεθεί σε κυκλοφορία

Απόδειξη ταυτοπροσωπίας
Έλληνες πολίτες: Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ: Διαβατήριο και Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ: Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

Μη αυτοπρόσωπη παρουσία
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

Νομικά πρόσωπα
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:

Για Α.Ε.: Σύσταση Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ. για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin