Το νέο ΦΕΚ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Τσουχτερά Πρόστιμα από 500-2000 ευρώ στους τεχνίτες χωρίς  βεβαίωση κατάρτισης ανά μονάδα εξοπλισμού - σε ισχύ από 31-12-2021

Τι αλλάζει για μηχανικούς και ηλεκτρολόγους; ποιοι θα πρέπει να αποκτήσουν "Πιστοποίηση" και ποιοι την "Βεβαίωση Κατάρτισης"; τί γίνεται με τις παλαιές Βεβαιώσεις; τι γίνεται εάν ο τεχνίτης δεν έχει πιστοποίηση ή Βεβαίωση; ποια τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις; 

Οι απαντήσεις δίνονται στο νέο ΦΕΚ 6777/Β που δημοσιεύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 “για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006” και των Εκτελεστικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικά με την Νέα ΚΥΑ είχαμε αναφερθεί και στο Φ. 1127 της Εφημερίδας, ενώ για μια ακόμη φορά φαίνεται ότι οι επιλογές του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ δικαιώνονται.  

Τα φθοριούχα αέρια (F-Gases) αποτελούν μια οικογένεια από τεχνητά αέρια που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, κυρίως στους τομείς της ψύξης και του κλιματισμού. Τα φθοριούχα αέρια, μαζί με το Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το Μεθάνιο (CH4) και το Πρωτοξείδιο του Αζώτου (N2O), αποτελούν την ομάδα των αερίων γνωστών ως «αέρια του θερμοκηπίου» οι εκπομπές των οποίων ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Κυότο στα πλαίσια της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). Αν και οι εκπομπές των φθοριούχων αερίων αντιπροσωπεύουν σήμερα το 2-3% του συνόλου των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, είναι η μόνη ομάδα αερίων με σαφή και έντονη αυξητική τάση, ενώ ταυτόχρονα είναι αέρια με πολύ υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP), έως και 23.000 φορές μεγαλύτερο του διοξειδίου του άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τον Κανονισμό (ΕΕ) 517/2014 για τα Φθοριούχα αέρια του Θερμοκηπίου, σε αντικατάσταση του ΚΑΝ (ΕΚ) 842/2006.

Η  νέα  ΚΥΑ (ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/85858/2124) συνιστά εκτελεστική κανονιστική πράξη του Κανονισμού (ΕΕ) θεσπίζοντας συμπληρωματικά μέτρα αναγκαία για τη εφαρμογή του στην εθνική μας νομοθεσία, σε αντικατάσταση της ΚΥΑ 18694/2012 που αφορούσε στην εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) 842/2006. 

Συνοπτική παρουσίαση θεμάτων

Στο πλαίσιο αυτό οι ρυθμίσεις της υπό έκδοση ΚΥΑ αναφέρονται στα παρακάτω θέματα:

1) Ως κεντρική συντονιστική αρχή (Εθνικός Συντονιστής) για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ), ορίζεται η Διεύθυνση ΚΑΠΑ του ΥΠΕΝ. Καθορίζονται επίσης και οι συναρμόδιες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο αρχές που λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται στην εφαρμογή συγκριμένων κατά περίπτωση διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ). Επιπλέον, για τη συντονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) συνιστάται ως επικουρικό γνωμοδοτικό όργανο που συνδράμει τον Εθνικό Συντονιστή, Τεχνική Διϋπουργική Επιτροπή από εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων και εξειδικευμένους επιστήμονες.

2) Στον προσδιορισμό των διαδικασιών και των αρμόδιων αρχών για την κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων των προσώπων και του προσωπικού εταιρειών που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης ή επιδιόρθωσης εξοπλισμού που περιέχει ή η λειτουργία του βασίζεται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

3) Στον καθορισμό των υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις ανωτέρω εργασίες

4)  Στην οργάνωση και λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο ΥΠΕΝ για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)

5) Στον προσδιορισμό των διαδικασιών και των ελεγκτικών οργάνων για τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, για την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ)

6) Στον  προσδιορισμό των παραβάσεων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) και της ΚΥΑ και συνακόλουθα των κυρώσεων που επιβάλλονται στους παραβάτες. Ορίζονται διοικητικές κυρώσεις (χρηματικές ποινές-πρόστιμα,  ανάκληση αδειών εκτέλεσης εργασιών) καθώς και ποινικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που ορίζονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

banner ac june

Απόκτηση Bεβαίωσης Kατάρτισης Φθοριούχων Αερίων (Κλιματισμός) σύμφωνα με το ΦΕΚ 6777/Β - 31/12/21

Σεμινάριo Κλιματισμού A/C

 

Βασικές ρυθμίσεις που αφορούν τους τεχνίτες οχημάτων, μηχανικούς και ηλεκτρολόγους 

Άρθρο 6

Γενικές διατάξεις για την πιστοποίηση προσόντων των προσώπων και προσωπικού εταιρειών και επιχειρήσεων

1. Εργασίες που απαιτούν πιστοποίηση προσόντων των προσώπων και του προσωπικού εταιρειών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού, είναι οι ακόλουθες:

α)    η εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση, ο παροπλισμός ή η ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και ο έλεγχος εντοπισμού διαρροών σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, σε σταθερό εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και σε μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ...

2. Εργασίες που απαιτούν μόνο Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης των προσώπων και του προσωπικού εταιρειών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού, είναι η ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από τον εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ. Αριθ. 41535/2678/2006 (Β΄724), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/40/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Τα πρόσωπα και το προσωπικό που εκτελούν τις εργασίες της παραγράφου 1, αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια πιστοποιούνται τα   προσόντα τους από τον ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν.4763/2020, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. Τα πρόσωπα  και το προσωπικό που εκτελούν εργασίες της παραγράφου 2, αρκεί να κατέχουν μόνο Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης  που χορηγείται στο πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης....


Άρθρο 8

Βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάρτισης προσώπων και προσωπικού

1. Τα πρόσωπα και το τεχνικό προσωπικό που εκτελούν τις εργασίες της παραγράφου 2 του άρθρου 6 εκτός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων, πρέπει επιπλέον να είναι κάτοχοι των βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ). Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται μετά από τους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των επόμενων παραγράφων, στο πλαίσιο πιστοποιημένων προγραμμάτων  επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία κατ ελάχιστον καλύπτουν τις απαιτήσεις για τις δεξιότητες και γνώσεις, που ορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 307/2008, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Αρμόδιοι φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης:

α)  Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης όπως τα δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 52 επ. αντίστοιχα του ν.4763/2020 καθώς επίσης και οι αδειοδοτημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ  φορείς διεξαγωγής εξετάσεων σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4763/2020. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα προγράμματα κατάρτισης των ανωτέρω λοιπών φορέων πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν. Ν.4115/2013, όπως ισχύει. , όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4763/2020 και ισχύει. Ο έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησής τους, υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.6 του π.δ. 18/2018 (Α΄31), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 82-86 του ν.4763/2020.

β)  Οι φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης που διαθέτουν πιστοποιητικά διαπίστευσης από το   Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του ν. 4468/2017 (Α΄61) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 ή από Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008. 

2.1. Σε περίπτωση εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2066/2015 που αφορά ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής υψηλών τάσεων, οι φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης πρέπει να διαθέτουν εργαστήριο με τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό υψηλών τάσεων το οποίο θα πληροί  τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

3. Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης

3.1. Οι φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης  εφόσον διαπιστώνουν ότι τα πρόσωπα και το προσωπικό που εκτελούν τις εργασίες της παραγράφου 1, διαθέτουν τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ)307/2008, εκδίδουν βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάρτισης.  Οι βεβαιώσεις αυτές αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2. Το μορφότυπο και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων κατάρτισης καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ).

Ποια είναι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις παραβάσεις του κανονισμού;  

Άρθρο 15

Παραβάσεις-Κυρώσεις

Σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που παραβαίνει με πράξη ή παράλειψη τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014, των Εκτελεστικών αυτού Κανονισμών,  και της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

Α. Διοικητικές κυρώσεις

Α.1. Παραβάσεις-Πρόστιμα ....

2) Εκτέλεση εργασιών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 της παρούσας  χωρίς πιστοποίηση ή βεβαίωση κατάρτισης κατά περίπτωση, κατά παράβαση του άρθρου 10 (παρ.1,2 και 6) Κανονισμού(ΕΕ), των Εκτελεστικών του Κανονισμών και των άρθρων 6,7 και 8 της παρούσας απόφασης:

α) Στο φυσικό πρόσωπο που εκτελεί τις εργασίες της παραγράφου 1 (περιπ. α-δ) και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, χωρίς να διαθέτει την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 (παρ.2α), ή τη βεβαίωση κατάρτισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 αυτής αντίστοιχα, επιβάλλεται πρόστιμο 500-2000 Ευρώ  ανά μονάδα εξοπλισμού ....

3) Παραβιάσεις σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και προϊόντων και ειδών εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων  1,2 ,4 και 5 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

α) Σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά προϊόντα και είδη εξοπλισμού που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπλάσιο της τιμολογιακής αξίας του προϊόντος ...., ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις ζητούν τις σχετικές "Βεβαιώσεις" από τους τεχνίτες

Τί ισχύει για όσους τεχνίτες έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα Βεβαίωση Κατάρτισης από αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη δομή;

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις κατάρτισης που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού(ΕΕ) και έχουν εκδοθεί αρχικά σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις  του  Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006, παραμένουν σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,.

2. Τα πρόσωπα και τεχνικό προσωπικό που έχουν πετύχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014, των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2015/2067, (ΕΕ) 2015/2066, (ΕΚ) 304/2008, (ΕΚ) 305/2008, (ΕΚ) 306/2008   και  της υπ. Αριθ. 18694/658/Ε 103/2012 ΚΥΑ (Β΄1232) και περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες/λίστες επιτυχόντων που έχουν επικυρωθεί από τους φορείς αξιολόγησης, μπορούν να εκτελούν για ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος της παρούσα απόφασης, τις εργασίες και συναλλαγές για τις οποίες ο Κανονισμός 517/2014 απαιτεί πιστοποίηση. 

Όπως φαίνεται λοιπόν από την παραπάνω ΚΥΑ σημαντικές ρυθμίσεις και διευκρινήσεις σχετικά με την χρήση των φθοριούχων αέριων αναμένονται να τεθούν σε ισχύ μετά και την δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.


Το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ και η συνεργασία του με την Τεχνική Εκπαιδευτική για μία ακόμη φορά έδειξαν πως η εφαρμογή της όποιας νομοθετημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για τους Τεχνίτες. 

Με δεδομένο ότι οι βεβαιώσεις κατάρτισης εκδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις  του  Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006, διασφαλίζει, στους Τεχνίτες που μας εμπιστευθήκαν,  την εγκυρότητά τους και μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ολόκληρο το ΦΕΚ της Νέας ΚΥΑ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μπορείτε να το βρείτε εδώ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin