Το νομοθετικό έλλειμα της Ηλεκτροκίνησης παραμένει ‘‘ζωντανό’’ για τον επισκευαστικό κλάδο Αυτοκινήτων

‘‘Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης για συντήρηση και επισκευή οχημάτων Υ.Τ’’ (ΦΕΚ 3270B/17-5-2023)

Στις 12 Μαΐου 2023 υπογράφηκε η με αρ.151639 Υ.Α. του Υπουργείου Μεταφορών.

Απόφαση την οποία ο επισκευαστικός κλάδος ανέμενε τουλάχιστον δύο χρόνια, βάση και της με αρ. 194135 Κ.Υ.Α. της 28.07.2021 (ΦΕΚ 3407Β/28-7-2021) με θέμα ‘‘Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα Υ.Τ’’.

Έτσι μπορεί να θεωρούμε ότι «μπριζώθηκαν» τα Συνεργεία και γενικά ο Επισκευαστικός κλάδος, παρόλα αυτά όμως ο επαγγελματίας επισκευαστής έχει να ξεπεράσει κάποιους σκοπέλους. Μέσα σε αυτούς, πρέπει να ξεπεραστεί και ο σκόπελος του ν.4710/2020 και ιδιαίτερα όσα αναφέρονται στο άρθρο 62 § 11.

Το τι αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο και πως φτάσαμε ως εδώ, αν και το έχουμε ξανά σχολιάσει, αξίζει να το υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά στους αναγνώστες μας:

Άρθρο 62 § 11

«Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό µε την επέκταση του αντικειμένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α. (μηχανοτεχνίτης) και β. (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α) (διπλωματούχος µμηχανικός οχημάτων) και β) (τεχνολόγος µμηχανικός οχημάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985 (Α’ 207), προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης ως τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2.»

1η Παρατήρηση

Ο νομοθέτης λοιπόν σωστά προέβλεπε την αυτονόητη διασύνδεση των δυο Υπουργείων (το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το Υποδομών και Μεταφορών) τα οποία με Προεδρικό Διάταγμα θα προχωρούσαν το Πλαίσιο της Ηλεκτροκίνησης ώστε να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός στο νομοθετικό έργο και να μην είναι ξένο σώμα η ύλη του Υπ. Παιδείας με αυτή του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για την επέκταση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών Υ.Τ. 

Με ένα όμως Πολυνομοσχέδιο «σκούπα» (Νόμος 5039/2023) και ιδιαίτερα με το άρθρο 92 αντικαθίσταται το άρθρο 62 και η § 11 του νόμου 4710/2020 και αναφέρεται πλέον ότι: “Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επέκταση του αντικειμένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α’ (μηχανοτεχνίτης) και β’ (ηλεκτροτεχνίτης) …” Και φτάνουμε έτσι, στην συγκεκριμένη 151639 Υ.Α./12-5-2023 χωρίς πλέον διασύνδεση των δύο Υπουργείων χωρίς αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα και με τα Ι.Ε.Κ. να ανακοινώνουν σχετική ειδικότητα «πατώντας» απλά στην ύλη των 62 ωρών και το Υπουργείο παιδείας ΑΠΩΝ.

2η Παρατήρηση

Ανακολουθιών, συνέχειας: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και το περιβόητο άρθρο 92 του Νόμου 5039/2023, ένα συνεργείο που θέλει να εμπλακεί σε εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα Υ.Τ πρέπει να ορίσει -προσωρινά -Υπεύθυνο Τεχνίτη Υ.Τ. μέλος της επιχείρησής του, το όποιο θα έχει λάβει την σχετική εκπαίδευση από Εμπορική Αντιπροσωπία οχημάτων Υ.Τ. Φυσικά για ένα συνεργείο το οποίο δεν ανήκει σε κάποιο επίσημο δίκτυο αντιπροσωπιών η απαίτηση αυτή είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί αφού δεν υπάρχει η σχετική επιμόρφωση, και ως εκ τούτου το συνεργείο αυτό ΔΕΝ θα μπορεί έστω και προσωρινά να λειτουργεί ως συνεργείο συντήρησης και επισκευής οχημάτων Υ.Τ.

3η Παρατήρηση

Η Πολιτεία μέχρι και τις 17/5/2023 δεν είχε νομοθετήσει το παραμικρό για την επιμόρφωση και επέκταση της Άδειας Άσκησης επαγγέλματος του Τεχνίτη οχημάτων Υ.Τ. Υβριδικά όμως οχήματα Υ.Τ. κυκλοφορούν για πάνω από 20 χρόνια. Και στο σημείο αυτό προκύπτει το ερώτημα. Είναι δυνατόν να προχωρήσει ένα συνεργείο, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία αφού στην πράξη ΔΕΝ μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα ή ότι εφαρμόζεται γίνεται με ημίμετρα;

4η Παρατήρηση

Μετά τη δημοσίευση της Υ.Α. 151639/12-5-2023 αλλά και μέχρι να εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν οι τεχνίτες οχημάτων Υ.Τ, Κατηγορίας 2 κανένα συνεργείο ΔΕΝ μπορεί να προχωρήσει στην επίσημη τροποποίηση της αδείας λειτουργίας του. Άρα δεν μπορεί να παρέχει νόμιμα εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα Υ.Τ., ελλείψει αδειοδοτημένου τεχνίτη οχημάτων Υ.Τ. Οι πρώτοι 4 μήνες φαίνεται είναι ένα νεκρό χρονικό διάστημα για την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών φορέων. Δεν εξαιρείται ούτε το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ που η ομάδα του εργάζεται πυρετωδώς και όπως έχει γίνει γνωστό θα ανακοινώσει επίσημα σεμινάρια από 2 Οκτωβρίου, ενώ θα ενημερώνει τους επισκευαστές στο ‘‘Περίπτερό F1d’’ στην έκθεση Autotec 2023. O χρόνος που έχει δοθεί στον επισκευαστικό κλάδο για εναρμόνιση του με όλα τα απαιτούμενα, βάση της Υ.Α. 151639 / 12-5-2023 είναι έως την 12η ΜΑΙΟΥ 2024, και ως εκ τούτου αν δεν υπάρξουν πολλοί εκπαιδευτικοί φορείς ίσως και να μην προλάβει να ολοκληρωθεί η φάση εκπαίδευσης και αδειοδότησης των πρώτων τεχνιτών Υ.Τ. Κατηγορίας 2. Να και η αιτία γιατί η όλη διαδικασία μπορεί να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα!

5η Παρατήρηση

Αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι σε επίπεδο άδειας λειτουργίας Συνεργείου όλα σταματάνε στα οχήματα κατηγορίας Μ1 (μέχρι και 8 επιβάτες) και κατηγορίας Ν1 (μέχρι και 3.5 τόνους Μ.Β).

• Εδώ αρχίζουν να κυκλοφορούν ηλεκτρικά φορτηγά & λεωφορεία αλλά η σχετική νομοθεσία είναι ανύπαρκτη.

• Αντίστοιχα και με τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες δεν έχει οριστεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

• Πως θα καλυφθούν και οι άλλες ειδικότητες πλην των τεχνικών π.χ. Φανοποιοί - βαφείς που και αυτοί απαιτείται να χειριστούν και να εργαστούν σε οχήματα Υ.Τ.΄

• Αν αναρωτηθείτε και για το νομοθετικό πλαίσιο επιμόρφωσης των διασωστών όπως Τροχαία, Πυροσβεστική, Εταιρείες οδικής βοήθειας θα εκπλαγείτε; Όλοι λειτουργούν με το φιλότιμο και όση γνώση μπορεί να αλιευθεί!

• Εταιρείες ανακύκλωσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Τα γνωστά Διαλυτήρια άλλος ένα πονοκέφαλος για τους ανθρώπους που θα αποσυναρμολογούν οχήματα Υ.Τ. με την μπαταρία σε πλήρη τάση και όπου όπως είναι γνωστόν το επίπεδο γνώσεων της πλειοψηφίας των εργαζομένων είναι αρκετά χαμηλό. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει αδειοδοτημένος Τεχνίτης Υ.Τ. ;

Εν κατακλείδι…

Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν νομοθετικά στην Ηλεκτροκίνηση. Οι ρωγμές και το έλλειμα που υπάρχουν στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να κλείσουν άμεσα. Βρισκόμαστε στον Αστερισμό της Ηλεκτροκίνησης. Ελπίζουμε στις καλύτερες ημέρες και αναμένουμε σύντομα την επιβεβαίωση ραντεβού για ενημέρωση της νέας πολιτικής ηγεσίας του ΥΜΕ. Μένουμε πιστοί στους αναγνώστες μας. Εξάλλου το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ στηρίζει τον επισκευαστικό κλάδο όλα αυτά τα χρόνια χωρίς εμπορική δραστηριότητα πλην της γνώσης.

Στην ίδια γραμμή και η εφημερίδα το Συνεργείο του Αυτοκινήτου.
«Γιατί η Γνώση είναι το απόλυτο εργαλείο»


Του Χ. Βόντα
Μηχ/γος Οχημάτων, Σύμβουλος &
Επιστ. Συνεργάτης Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin