Ρυμουλκούμενα: Πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας σε όλα

Μέσα σε  9 μήνες,  μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα και άλλα ρυμουλκούμενα οχήματα υποχρεούνται να εκδώσουν πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας ως ανεξάρτητα οχήματα.

Δημοσιεύτηκε η σχετική υπουργική απόφαση Γ9/46447/2397 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» στην οποία καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο, προϋποθέσεις για την έλξη τους από μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και λοιποί όροι για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, σαν οχήματα κατηγορίας  «Ο» ορίζονται τα ρυμουλκούμενα οχήματα και ταξινομούνται ανάλογα με την μάζα τους.

Η Κατηγορία Ο περιλαμβάνει Ρυμουλκούμενα (περιλαμβανομένων ημιρυμουλκουμένων) και εχει:

Κατηγορία Ο : Ρυμουλκούμενα 1 μέγιστης μάζας όχι άνω των 0,75 τόνων.
Κατηγορία Ο : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και έως 3,5 τόνους.
Κατηγορία Ο : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 3,5 και έως 10 τόνους.
Κατηγορία Ο : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 10 τόνων.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση Γ9/46447/2397/2019 – ΦΕΚ 2303/Β/12-6-2019 προβλέπει πως όλα τα οχήματα της κατηγορίας Ο (ρυμουλκούμενο και ημιρυμουλκούμενο), όπως μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα και κάθε λογής ρυμουλκούμενα – μεταξύ αυτών και αυτά που μεταφέρουν μοτοσυκλέτες) θα πρέπει μέσα σε 9 μήνες από την έκδοση της απόφασης να εκδώσουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας ως ανεξάρτητα οχήματα, δηλαδή με αριθμούς διαφορετικούς από αυτούς του έλκοντος οχήματος.

Οι σημαντικότερες αλλαγές της Υ.Α. αφορούν

Τι ισχύει με την εκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Ο

 1. Για τα οχήματα των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:
  1. το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και
  2. συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.
 2. Για τη μορφή και τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης Α-33824/2683/04 (Β΄1514). Ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός μέσω των εξής δικαιολογητικών:
  1. για καινούργια οχήματα:
   1. δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή
   2. δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μικρών σειρών και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή
   3. δελτίου κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών, και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή
   4. πιστοποιητικού μεμονωμένης έγκρισης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της 29949/1841/29.11.2009 κοινής απόφασης (Β΄2112), με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2007/46/ΕΚ και της 5299/406/2012 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 29949/1841/09» (Β΄2840).
  2. για μεταχειρισμένα οχήματα:
   1. άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 13700/1978 (ΦΕΚ Β΄401) ή
   2. ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ της υπουργικής απόφασης 16823/1978 (Β΄524) και της υπουργικής απόφασης 23780/1978 (Β΄642).
 3. Για τα μεταχειρισμένα οχήματα ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού απαιτείται, επιπλέον των κατά περίπτωση της παρ. 2.β δικαιολογητικών, η έγκριση ταξινόμησης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 3763/111/2015 (Β΄1163).
  1. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Ο1 και Ο2 που διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, διενεργείται επιθεώρηση του οχήματος από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και συντάσσεται πρακτικό επιθεώρησης.
  2. Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν ελλείψεις αναφορικά με τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα επί της άδειας κυκλοφορίας, στοιχεία ή σχετικές διατάξεις του του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) (Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) καθώς επίσης και αναντιστοιχίες με τα αναγραφόμενα στο ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ της ΣΤ΄ 29900/1977 (Β΄1318), το οποίο μπορεί να συνοδεύεται με υπολογισμούς αντοχής του πλαισίου, του συστήματος πέδησης και άλλων εξαρτημάτων κατά περίπτωση.
  3. Για τα οχήματα αυτά διενεργείται εκ νέου επιθεώρηση προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας.

Ποια οχήματα μπορούν να έλκουν οχήματα κατηγορίας Ο;

 1. Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) και Λεωφορεία αυτοκίνητα επιτρέπεται να έλκουν, υπό τους όρους της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, ρυμουλκούμενα οχήματα των υποκατηγοριών Ο1 και Ο2 για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα του άρθρου 3 και φέρουν τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του άρθρου 4 και του Παραρτήματος.
 2. Οδηγός αυτοκινήτου της παρ. 1.α που έλκει ρυμουλκούμενο όχημα της υποκατηγορίας Ο1 ή Ο2 κατά τα οριζόμενα της παρούσας οφείλει να φέρει και να επιδεικνύει, εφόσον ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, άδεια κυκλοφορίας του έλκοντος και του ρυμουλκούμενου οχήματος όπου, για την απόδειξη πλήρωσης των προϋποθέσεων έλξης των διατάξεων της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 5, είναι συμπληρωμένοι οι απαραίτητοι εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί.
 3. Στα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα προσαρτώνται:
  1. οχήματα υποκατηγορίας Ο1
  2. οχήματα υποκατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου του Ε.Ι.Χ. και τροχόσπιτα,
 4. Λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 επιτρέπεται να έλκουν ρυμουλκούμενα των υποκατηγοριών Ο1 και Ο2 μόνο για μεταφορά αποσκευών.

Πινακίδες και Ρυθμίσεις κυκλοφορούντων οχημάτων κατηγορίας Ο

 1. Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης υποχρεούνται εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
 2. Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με άδειες κυκλοφορίας ή ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης υποχρεούνται εντός διαστήματος εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων που αφορούν στα οχήματα κατηγορίας Ο ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, των οποίων η ισχύς αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της.

Δείτε εδώ όλη την σχετική υπουργική απόφαση.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter